Дургеннин кырганнар интернадынын ажылчыннары хороо чедиишкинниг эрткен.

Май 2-ин хунунде Шагонар биле Хайыракан суурнун ортузунда турар бедик чараш Хайыракан даанче - Эн солун кылдыр эрткен 12 кмни 5 шак тургузунда эртивис. Сагыш-сеткиливиске онза солун агаар бойдузу артып калган. Ажыл херээвиске, мага-бодувуска, кадыкшылывыска, ажы-толувуске бодап алган кузелдеривисти бутсун дээш кузедивис!!!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *