Шаанда тыва херээжен улустуң алгы-кеш эттээринге дуржулгазы улуг чораан. Идик-хепти алгы-кештен, пөстерден, торгу-маңныктан быжып, даараары өг-бүлениң кыс ээзиниң кылып билир ужурлуг ажылы, хүлээлгези турган.
Алгыны чайгы уеде кылырга эки, ажыл нарын, амыр эвес, шыырак куш негеттинер.
Шын, эки эттеп каан алгыдан чени чокту чуурга-даа урелбес, бичии шыксымаар турда-ла ууштап аар, чымчаа хевээр боор.
Бистин хоочунарывыс алгыны эттерин коргускен!

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *