Шагаа будуузунде ажылчыннарывыс кузелдии-биле боттарынын кужу-биле кел чыдар Шагаа хунунге белеткенип шуптузунга домей тыва шыва тон хептерни даарап турар. Кол быжыкчы даараныкчывыс инструктор по труду Любовь Сергеевна.
Шаг шаандан сагып келген, 
Шагаавыс-даа чоокшулап тур. 
Чаа чылды эки уткуп,
Эрги чылды,чалбарбышаан үдээлиңер!
Аас-кежик бээр турзун! Ажылывыс чогунгур, дээштиг болзун!Кел чыдар Шагаа-биле!!!8

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *