Дургеннин кырганнар бажыынын ажылчыннары чыл санында чанчыл болган акциязында киржип турар «Найыралдын манчызы»-лепи добро!!!


#лепидобро
#Шагаа2021

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *