Шаг чаагай, Шагаа чаагай!!!

Шаг чаагай, Шагаа чаагай!!! Демир олуттуг Ак Куске чылы унуп келди! Оршээ! Оршээ! Бугудеге ог-буленерге, ал-боттарынарга уткуп алганывыс Чаа-Чылывыс чугле аас-кежикти, чедимчелиг чуртталганы, быжыг кадыкшылды, оорушку-маннайны, улуг-улуг чедиишкиннерни, эп- найыралды, тамчыктыг-дыштыг сагыш-сеткилди, кузеп-бодап чоруур кузелдеринер будуп-боттанып, хей-аъдынар бедик боорун!Ог-буле бурузунге БУЯН-КЕЖИК доктаап турзунам! деп сагыш-сеткиливис ханызындан кузедивис!!! Курай! Курай! Курай! Шагаа-биле!!! Бистин хоочуннарывыска Шагаа хунунде оюн-тоглаа, ыры, шулук, кожамыктап, аьт чарыштырып болгаш узун тыныш моорейлер бооп солун эрткен. Шагаа-биле!!!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *