Бо хун Шагаа будуузунде Дургенин кырганнар бажыынга Танды кожуунун Даа-Лама Эрес башкыны чалап алгаш, ном номчудуп, мага-бот, угаан-медереливисти арыгладып, унуп келген куске чылын эки, оорушку-маннайлыг, дужуткур эртсин, бугу-ле амылыг амытаннар кан-кадык болзун, узун назылазын, айыыл-халап оюп чорзун деп курайладывыс!!!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *