Бо унуп келген Шагаа хунунде февраль 5те

Бо унуп келген Шагаа хунунде февраль 5те дангаар эртен ажылчыннарывыс Чаа чылды уткуп санны салган. Эрги чылды удеп, Чаа чылды уткуп йорээлин чугаалаан. Бо хун танцы-сам, оюн-тоглаа Бай-Хаак суурга онза-солун моорейлер болуп эрткен. Бистин ажылчыннарывыс "Тараа" болгаш "Шай" моорейинге киришкен.Дыка солун бедик санал-биле болуп эрткен. Эгелээрде Бай-хаак суму чагыргазынын мурнундан стадионга дээр "Парад-шествие" эгелээн. Ол ында эн чараш хептиг онза-солун коллективтер киришкен, оон аразында бистин коллектививис. Оон соонда "Тараа" болгаш "Шай " моорейинге бистин ажылчыннарывыс киришкеш 3-ку черни алган база ажылчынывыс "Тевек" моорейинге киришкеш 1-ги черни алган.Шаг чаагай! Шагаа чаагай!Курай курай!!!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *